17 april 2024: Kennismakingsavond Leaderreagio’s

In april gaan in Brabant drie Leaderregio’s van start, gericht op plattelandsontwikkeling. Zowel in de Peel, het Groene Woud als in Kempen-West zijn hiervoor de voorbereidingen afgerond. “Het gaat om ondersteuning van Groen, Groei en Sociale Cohesie”, zoals toegelicht op een goed bezocht kennismakingsavond in de Cultuurboerderij in Westelbeers. 

Aan een zestal gesprekstafels in Kempen-West werden ideeën uit de 30 dorpskernen geïnventariseerd. Aanwezigen voelen er voor de schouders te zetten onder het betrekken van burgers bij ingrijpende veranderingen in de dorpen en het Brabants buitengebied. Leader wil ideeën van onderop kansen bieden. Daarvoor zijn opstartgelden beschikbaar, om deze voorstellen uit te werken. Ook kunnen grotere projecten worden ingediend, gericht op samenwerking tussen burgers, ondernemers en organisaties op het platteland. 

Vertegenwoordigers van de dorpsraden en lokale coöperaties uit Kempen West waren op 17 april jl. goed vertegenwoordigd. Begrijpelijk, omdat het Leader programma 2024-2028 hen direct raakt en de samenwerking in de regio gaat ondersteunen. De gelden worden beschikbaar gesteld door de EU en de Provincie Brabant, alsmede door de gemeenten en het waterschap in de regio. 

Meer informatie over Leader in Kempen-West : m.muller@more-projectbegeleiding.nl